Skip to content

مأموریت ها

مأموریت های قرارگاه

مأموریت های قرارگاه عملیاتی دانش بنیان

 

  • تدوین چشم انداز، برنامه راهبردی، نقشه راه و سیاست ها و مدیریت کلان برنامه های دانشگاه در حوزه فناوری.

  • هدفمند نمودن فعالیت های تحقیقاتی در مسیر تولید فناوری و محصول به وسیله تسهیل فرآیندها و روش های حمایتی.

  • توانمندسازی هدفمند اعضای هیأت علمی، فناوران و متولیان شرکت های دانش بنیان در نظام سلامت.

  • بستر سازی برای انتقال دانش فنی و بومی سازی محصولات حوزه سلامت با استفاده از ظرفیت های بین المللی .

  • حمایت از گسترش و تأسیس شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت مستقر در مراکز رشد فناوری دانشگاه.

  • پیش بینی تخصیص 3 درصد از منابع کل دانشگاه در حوزه فناوری و درآمد 5 درصدی از رویالتی فروش شرکت های مستقر در چشم انداز 1404.