Skip to content

معرفی

معرفی قرارگاه عملیاتی دانش بنیان

معرفی قرارگاه عملیاتی دانش بنیان

 

قرارگاه عملیاتی دانش بنیان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران پیرو سیاست ها و برنامه های کلان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تمام زمینه های فناوری سلامت به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری، برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظارت بر فعالیت های دانشگاه در حوزه فناوری و چرخه تبدیل علم به ثروت در فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه می باشد.

با توجه به نیاز روزافزون صنایع و موسسات دولتی و خصوصی به توانمندی های دانشگاه در حوزه پژوهش و خدمات فنی و مشاوره ای و همچنین نقش دانشگاه در توسعه اجتماعی- اقتصادی جامعه و ضرورت اجرائی نمودن دانش و یافته های جدید و استفاده بهینه از امکانات و نیز انتقال تجربه از سطح اجرا به دانشگاه، وجود یک ارتباط منطقی و پایدار میان صنعت و دانشگاه بسیار ضروریست.