Skip to content

اهداف

​​​​​​اهداف قرارگاه

​​​​​​اهداف قرارگاه علمیاتی دانش بنیان 

 

  • تعیین اولیت های فناوری در حوزه سلامت در سطح دانشگاه 
  • برنامه ریزی، سایت گذاری و نظارت در حوزه فناوری سلامت از طریق مشارکت های درون بخشی، بین بخشی و برون بخشی
  • کمک به افزایش سهم پژوهش فناورانه از تولید ناخالص ملی در بخش فناوری سلامت از طریق تسهیل فرآیندها و اقدامات حمایتی لازم
  • تدوین سیاست ها و راهکارهای اجرایی نیل به اهداف ترسیم شده در برنامه های توسعه کشور و وزارت بهداشت در حوزه فناوری سلامت در سطح دانشگاه علوم پزشکی 
  • توانمندسازی شرکت های خصوصی یا غیردولتی دانش بنیان با همکاری اعضا هیأت علمی در حوزه نظام سلامت 
  • کمک به برقراری امنیت سرمایه گذاری برای بخش خصوصی و خیرین در حوزه فناوری های نظام سلامت 
  • بسترسازی برای تسهیل انتقال دانش فنی و تولید بومی محصولات و خدمات مورد نیاز حوزه سلامت 
  • مدیریت و حمایت از فعالیت های مراکز رشد، پارک های علم و فناوری سلامت، شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت