Skip to content

وظایف

وظایف قرارگاه

وظایف قرارگاه عملیاتی دانش بنیان 

 

  •   برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظارت بر فعالیت های فناورانه اعضای هیأت علمی، مراکز تحقیقاتی، دانشکده  ها، مراکز رشد فناوری و شرکت های دانش بنیان. 

  • تعیین برنامه محوری و نقشه راه برای مراکز تحقیقاتی و دانشکده های دانشگاه در حوزه فناوری و نظارت بر  حسن اجرای آن ها .  

  • تعیین اولویت های فناوری در حوزه سلامت و برنامه بلند مدت دانشگاه در حوزه فناوری و نظارت بر حسن اجرای آنها. 

  • ارائه پیشنهاد و مصوب نمودن مشوق های حمایتی از اعضای هیئت علمی ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و محققین  دانشگاه جهت ورود به مسیر زنجیره علم ، فناوری و تجاری سازی.  

  • پایش، ارزیابی و تحلیل مستمر برنامه و فعالیت های حوزه فناوری دانشگاه.  

  • تسهیل فرایند تبدیل ایده به محصول از طریق حمایت های مالی برای اعضای هیئت علمی و محققین دانشگاه.   

  • بررسی، ارزیابی و داوری، تصویب و نظارت بر طرح های فناوری منجر به محصول دانشگاه.  

  • سیاست گذاری، تصویب و حمایت از راه اندازی و نظارت بر مراکز رشد فناوری و شرکت های دانش بنیان دانشگاه.